اداره کل آموزش و پرورش استان قم
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۶/۳۰)
Tuesday , (2021/9/21)
آدرس: قم - بلوار امين - کوچه شماره 2
تلفن : 02532937541 نمابر : 02532938030
سايت:http://www.qom.medu.ir- ایمیل:qom@medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.1)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir